Évközi 15. vasárnap

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Abban az időben:
    Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküdte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett.    Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.
    Azután így folytatta: ,,Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.”
    Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

    Ezek az evangélium igéi.

Krisztus tanításának ereje és hitelessége (Mk 6,7-13)

a) Jézus magához hívta a tizenkettőt és hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek fölött, kettesével körútra küldte őket. Márk beszámol arról is, hogy az apostolok mit tettek útjuk során. „Azok útra kelve bűnbánatot hirdettek, sok ördögöt űztek ki és olajjal megkenve sok beteget gyógyítottak meg.” (12-13.v.) Mi lehet a gyakorlati jelentése ma a démonok fölötti hatalomnak? Ha ennek konkrét megnyilvánulásait szeretnénk keresni, akkor mire gondoljunk? Különböző ideológiákban keressük a gonosz lélek megnyilvánulásait, vagy a megszállottság különböző formáiban? Ez a törekvés bizonytalan és távolinak tűnő területekre vezetne bennünket. Elsősorban arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy a bűnök és romboló indulatok közvetítésével mindnyájan a gonoszlélek hatása alá kerülhetünk. Így arra kell gondolnunk, sok olyan embertársunk van, akik ellenségeskedést tápláló gondolatokat hirdetnek, romboló indulatok működnek bennük, és úgy tűnik, hogy ehhez még rendkívüli hatással is rendelkeznek. Ezeknek nem szabad kiszolgáltatni magunkat, ezekkel szemben mi nem lehetünk tétlenek. Mivel mindenki viselkedhet így alkalmanként, rövidebb vagy hosszabb ideig, ezért magunk is tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, mennyire vonatkoztassuk magunkra ezeket a megállapításokat. Krisztus tanításának erejére és bölcsességére támaszkodó szavainkkal szembe kell fordulnunk ezekkel a gondolatokkal, indulatokkal magunkban is és másokban is. Krisztus erőt és bölcsességet ad nekünk is. Tanítványaihoz intézett szavait magunkra is vonatkoztathatjuk. Kegyelme nekünk is segítséget nyújt a tisztátalan lelkekkel szemben. Indulatra, erőszakra ezért ne hasonló magatartással válaszoljunk, hanem krisztusi okossággal, és az ő erejében bízva.

b) A tanítványok teljesen üres kézzel indulnak el missziós útjukra. Milyen tanulságokat jelenthet ez számunkra? A kérdés azért is fontos, mert ma igen sok segítőeszközzel rendelkezünk az igehirdetésben a diaképektől a rádióig, televízióig. Az „üres kéz” képe arra hívja fel a figyelmünket: az igehirdetésben ma is az a legfontosabb, hogy ez hitelt érdemlő módon történjen. Mire gondoljunk ezzel kapcsolatban? Elsősorban a példaadó keresztény életre. Legyünk az eucharisztikus közösségeknek aktív tagjai, gyakoroljuk tudatosan a szeretetet, legyen bennünk folyamatos igény hitünk elmélyítésére. Amikor hitünkről beszélünk, a hitelesség követelményeit itt sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ez is hozzátartozik a példaadó keresztény élethez. Próbáljunk meg néhány szempontot felidézni ezzel kapcsolatban. Elsősorban Jézus személyét illetően fontos a hitelt érdemlő beszéd. Mitől lesz ez érdekes? Magunk számára is ez azzal függ össze, hogy Jézus személyében az Isten Fia élt közöttünk. Isten tevékeny szeretetét hozta közénk, segíteni akar minket, hogy megszabaduljunk bűneinktől, szegénységtől, hogy erősek tudjunk lenni a jótettekben. Ezeket a célokat olyan komolyan vette, hogy még életét is feláldozta értünk. Így tudunk általa megszabadulni bűneinktől, így tudunk az örök élet útján járni. Jézus ugyanis elsősorban azért jött közénk, hogy minket elvezessen a mennyei Atyához az örök életbe. A hiteles beszédhez Krisztusról, életünkről hozzátartoznak a szent írások, főleg az evangéliumok szeretete, ismerete. Hitünk érésének, felnőtté válásának útjához ugyanígy hozzátartozik a Szentírás, főleg az Újszövetség és benne az evangéliumok egyre elmélyültebb ismerete, szeretete. A hiteles keresztény beszédhez végül hozzátartozik az Egyház szeretete. Hogyan él, hogyan hirdeti az Egyház Krisztus evangéliumát? Hogyan hirdette a múltban, milyen értékes eredményekkel, amelyeket az Egyház bűnei sem tudtak meghiúsítani? Az Egyházban Krisztus él közöttünk a Szentlélek által. Az Egyház eredményes működéséhez, a hiteles tanúságtételhez első helyen tartozik hozzá a szeretet hiteles gyakorlása, a keresztény szeretetközösség jó példája. Erre még hangsúlyozottabban kell figyelniük azoknak, akik Krisztus evangéliumát hirdetik gyerekeknek, fiataloknak. Ez a legfontosabb mai alkalmazása annak a jézusi rendelkezésnek, hogy tanítványai kettesével induljanak missziós útjukra. (7.v.) Jézus korában ez a tanúskodás hitelességét húzta alá, amely két tanú egybehangzó tanúskodásával valósult meg. Ez a szempont ma is fontos, amelyet azonban a szeretet összhangjának kell kísérnie.

Forrás: http://www.katolikus.hu