Húsvét 2. vasárnapja

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
    Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
    A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.” De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
    Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem?” Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”
    Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

  Ezek az evangélium igéi.

 Krisztus békéje és öröme (Jn 20,19-31)

    a) Jézus feltámadása a mulandóság és a halál hatalma alatt élő világgal az élet és az öröm alternatíváját állította szembe. Ennek ellenére a mindig visszatérő kérdésünk az: hogyan jutottak el a tanítványok a feltámadás hitéhez, és hogyan juthatunk el mi is a Jézus feltámadásába vetett szilárd hithez. A evangélium válasza: A tanítványok megtapasztalták a feltámadt Jézus jelenlétét. Aki halála előtt velük volt, akit keresztre feszítettek és eltemettek. az újra megjelent közöttük, ha egészen megváltozott és különleges alakban is. Ezekkel a tapasztalatokkal együtt növekedett a meggyőződés, hogy ezekről az eseményekről tanúságot is kell tenniük. Az ő követőik és tanítványaik már azok tanúságtételére hallgatva jutottak el a hitre, akik látták a feltámadt Urat. Ezt világosította meg a Tamásról szóló történet is. A szemrehányás, amelyet Jézus közöl vele, nekünk is szól: Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek!

    b) Ha azonban mindig a feltámadásba vetett hit lehetőségével, és azzal a kérdéssel foglalkoznánk, hogy hogyan fogalmazzuk meg a feltámadásba vetett hitünket, akkor figyelmünkön kívül maradna az, hogy milyen hatást váltott ki ez az esemény, nem vennénk figyelembe azokat az adományokat, amelyeket véglegesen megkaptak azok, akik igazán hittek a feltámadt Jézusban. A Feltámadott a tanítványokat béke szavával köszönti: ,,Békesség nektek!” Az első ajándék tehát a béke. Ez Isten ajándéka, amelyet egyedül ő tud adni. Nem emberi békéről van itt szó, mint emberi erőfeszítés eredményéről, amelyet sok fáradsággal törékeny szerződéssel hoznak létre, és fegyverekkel védenek. Ez az Isten és ember kiengesztelődéséből származó béke. Ez természetesen képessé tesz minket arra, hogy a Lélekben az emberek közötti béke megteremtésén is fáradozzunk. Ebben központi szerepe van az Egyháznak, amely az egész emberiséget egyetlen új természetfeletti életközösségben, Krisztus egyházában fogja össze. Ez a cél Krisztus keresztjében és feltámadásában vált lehetővé

    c) A második adomány az öröm. A tanítványok megtapasztalják, hogy Jézus él és jelen van közöttük. A nagypénteki katasztrófahangulatnak, a kétségeknek és a letörtségnek vége van. Örömüket az táplálja, hogy az Úr él, hogy szavai igazak, hogy az út, amelyen jár, és amelyet tanítványainak mutat, az helyes, hogy az élet nem szenved kudarcot a halál falánál, hogy mély értelme van. Nincs szükség kábítószerekre, élvezetekre törő életre. A hívő öröm tartós, magába rejti az örök életet is. Ez a feltámadott Úr öröme, aki nem hal meg többé. A harmadik adomány a küldetés, amely ugyan feladatot is jelent, amely azonban a húsvéti béke és öröm birtokában nem jelent terhet, hanem inkább kitüntetést. Ez a feladat abban áll, hogy a feltámadt Jézus békéjéről és öröméről tegyünk tanúságot, és ezzel együtt magáról a Feltámadottról is. Ezzel tudjuk továbbadni a feltámadott Jézusba vetett hitünket A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nemcsak Jézus feltámadásának eseményéről beszéljünk, amikor erre megfelelő lehetőségünk van, hanem arról a húsvéti örömről és békéről is, amely elszakíthatatlanul hozzá kapcsolódik. MK

  Forrás: www.katolikus.hu