Imádságok a hazáért

Mindszenty József bíboros
Merjünk magyararul érezni!

„Isten, hazánkért térdelünk elődbe”

A Hazánkért, az ország javáért való imádság rendszeres gyakorlata sok keresztény magyarnak. A mostani ima2022 kezdeményezés hatására több imaszöveget kaptunk, amelyeket köszönettel vettünk. Ezekből közreadunk egy válogatást, szolgáljanak e gondolatok mindannyiunk épülésére.

Aligha lehetne hiteles katalógust készíteni arról, hogy hol, hányan fohászkodnak Magyarországért. Például az egyik imamozgalmunkhoz csatlakozó illető egy 2006-ban a zombori Kármelhegyi Boldogasszony és Szent István király kármelita rendház által kiadott imakönyv végén, szinte eldugva ezt találta: EMELJÜK FEL SZÍVÜNKET! Imalánc Magyarországért.

Üzenet ez azok a magyarországiak, akik nem értik, hogy a nemzet egységes, hogy nem az elveszített területek miatt kell siránkozni, hanem azon dolgozni és azért fohászkodni, hogy csonka-országból valódi anyaországgá legyünk, szeretettel fordulva a kinti magyarokhoz, akik lám nem szűnnek meg fohászkodni értünk.

Ezzel a jelzéssel együtt kaptunk egy imát, amelyet, noha majd száz éves, a beküldő nagyon időszerűnek talált.

        A HAZÁÉRT

        Ima egy 1922. évi imakönyvből

        Isteni mesterünk, jóságos Jézus, ki a farizeusok körmönfont ármányait, amelyekkel folyton folyvást terhedre voltak, mindenkor meghiúsítottad: hiúsítsd meg az istentelenek szándékait, azok álnok cselszövéseit, kik a Te magyar népedet kelepcébe akarják ejteni. Világosíts föl mindnyájunkat szent malasztod fényességével, hogy e világi bölcsek csalfasága, kik gonosz tanításaikat és szándékaikat úton-útfélen terjesztgetik, hogy minket tévelygésbe ejtsenek, soha meg ne rontson. Adj oly hitbeli világosságot, hogy az istentelenek minden fondorkodását legott megismerjük, a te Anyaszentegyházad tanításait erősen higgyük és valljuk és az igazság ellenségeinek tanítását magunktól állhatatosan távol tartsuk. Ámen

Az alábbi fohász abból a Magyar Katolikus Püspök Kar által 2006-ban kiadott körlevélből származik, amellyel meghirdették a nemzet megújulásáért való imaévet. A körlevél és az ima teljes szövege ide kattintva elolvasható.

        Ima hazánkért

        „Irgalmas Istenünk!

        Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak Jézus Krisztusnak értünk vállalt, tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk által terjesztjük eléd kérésünket, az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok- köztük az engesztelésben példaképeink- Árpádházi Szent Margit, Esztergomi Boldog Özséb -könyörgéseivel. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez.

        Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, töröld el tartozásunkat, bocsáss meg nekünk, és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól! Kérünk, könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus /és liberalizmus/ miatt sokan nem tudják mit cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerve bűneiket és megbánva azokat többé ne vétkezzenek!…

        Mindazok nevében, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben, megbántanak Téged, kérünk, irgalmazz nekünk!

        Mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért!”

Az alábbi fohász szintén az egész népért imádkozik. A vasárnapi szentmisék után hangzik el Zamárdiban.

        Templomodból, Uram, mielőtt távozom, / Térdre hullva ismét hozzád fohászkodom. / Buzgón esedezve arra kérlek Téged, / Ne ostorozd tovább sanyargatott néped. /

        Ha Tebenned bízva munkája után lát, / Áldd meg híveidnek szorgalmas munkáját. / Ha könnyek között Tehozzád kiált fel, /Bűnbánó népedet, ó Uram, ne vesd el! /

        Ha veszélyben, Atyám, Tőled kér oltalmat, / Ne tagadd meg tőle végtelen irgalmad. / Így majd napról napra virradunk örömre, / Szent neved dicsérjük most és mindörökre. /

        Kérünk leborulva, Istenünk, jó Atyánk, / Segítsd boldogságra szegény magyar hazánk! / Híveidnek pedig, kik a sírba tértek, / Adj, ó drága Jézus, örök üdvösséget! Amen.

Közismert énekünk az Isten hazánkért térdelünk elődbe. A vers két első és két utolsó sora önálló fohászként is mondható:

        Isten, hazánkért térdelünk elődbe.

        Rút bűneinket jóságoddal född be!

        Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:

        Hazánkat így mentsd meg!

A bodajki Mária kegyhelyen minden délben a zsolozsma végén a plébános és munkatársai az alábbiakat is imádkozzák:

        KÖNYÖRGÉS a Bodajki Segítő Szűzanyához

        Mindenható Úristen, ki Bodajk szent helyéről sugároztad szét a hit vigaszát s adtál gyógyulást a Benned bízóknak, add, hogy Szent István népe ismét erős legyen hitében. Ne tekintsd Uram bűneink súlyát, hanem a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására tekints azon szent magyarok érdemeire, akik Szent István nyomdokain ezen megszentelt helyen jártak és ma szent színed előtt érettünk könyörögnek. A mi Urunk Jézus Krisztus által Ámen.

Magánszemélyek által beküldött imák

    V.Zs.

        Jézus Krisztus, kérünk Téged, helyezd hazánkat a Te szent sebeidbe, hogy sebeid által leljen gyógyulást, a te szent szereteted által örök szeretetet, és a Te szent szenvedéseid által lelki békességet, Isten dicsőségére, mindannyiunk és az egész világ javára! Magyarok Nagyasszonya és minden magyar Szentek, könyörögjetek érettünk! Ámen.

    M.L.

        Uram, Mennyei Atyám!

        Hazámban, Magyarországon 2022. tavaszán országgyűlési választások lesznek. Röviden szólva, a Jó és a Rossz ádáz küzdelméről van szó.A Jó oldalán állók számára fontosak a hagyományos értékek mint az Istenbe vetett hit, a nemzethez való tartozás és a család szeretete. A Jó oldalán állnak számosan olyan honfitársaink is, akik nem vallásosak, életvitelüket azonban azoknak a Tíz parancsolatból eredeztett szabályoknak, törvényeknek megfelelően alakítják, amelyek évszázadok során az európai társadalmak stabilitását biztosították. A Rossz útján járók mindent, amit a Jó oldalon jónak, helyesnek tartanak, hihetetlen agresszivitással meg szeretnének semmisíteni. Uram, Istenem segíts, hogy a jövő tavaszi választásokon a Jó oldal győzedelmeskedjen. Hallgasd meg kérésemet. Ámen.

    N.K.

        Szűzanyám kérd Szent Fiadat, hogy hazánk választópolgárainak gondolatait irányítsa arra, hogy a jelöltek közül azokat támogassák, válasszák, akik a Tízparancsolat szellemét magukénak is tartják, és elkötelezettek hazánk keresztény gyökereinek, kultúránk megőrzésében. Első szent királyunk hazánkat neked ajánlotta, Magyarok Nagyasszonya ne hagyd a mai álliberálisok kezére jutni országodat. Ámen