Szent Imre – november 5.

A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot, alázatot, Isten iránti szeretetet, imádságos lelkületet tanulhatunk. Kérjük Isten kegyelmét, hogy jó példát mutathassunk a fiatalok számára. Szent István királynak és Boldog Gizellának fiaként született 1000 és 1007 körül Székesfehérvárott. Hétéves korától Szent Gellért püspök nevelte életszentségre, és oktatta korának tudományára. Fiútestvérei korán meghaltak, és így ő volt a trón várományosa. A királyi udvarban is az imádság, a rejtettség és a teljes lemondás szentje lett. Kegyelmi sugallatra a legkedvesebbet: teljes lelki és testi tisztaságát ajánlotta fel Istennek a veszprémi Szent György kápolnában. Bár atyja kívánságára házasságra lépett, szűzi tisztaságát mégis megőrizte, élete így lett jel és példakép. Nem tudjuk ki volt a felesége, de méltó volt Imréhez, mert a házasságban a legnagyobb erényt többre értékelte mint a gyermekek utáni vágyat. Szent István király fiához, Imréhez intézett Intelmei, arról szólnak, hogy milyen legyen a jó keresztény uralkodó. Imre az is lett volna, ha egy vadászat alkalmával meg nem öli egy vadkan. Veszprém közelében halt meg 1031. szeptember 2-án. Szent László király uralkodása alatt, István király és Gellért püspök kanonizációjának évében, 1038. november 5-én őt is szentté avatták. Tiszta életével ma is útmutatója a jóra törekvő ifjaknak.

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába, miután sugallatodra neked szentelte életét. Engedd, hogy mindenkor közbenjáró segítőnk legyen nálad. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Hívek imája

Testvéreim! Kérjük Istent, hogy Szent Imrének, a keresztény magyar ifjúság első szent virágának közbenjárására hallgassa meg imádságunkat!

1. Add, Urunk, hogy főpásztoraink és papjaink ébren tartsák ifjúságunkban az igazlelkűség és a tiszta élet értékét és szeretetét.

2. Add, Urunk, hogy népünk ifjúsága Szent Imre herceg példáján nevelődjék műveltségre és becsületes munkás életre.

3. Add, Urunk, hogy mindnyájan kövessük Szent Imrét Egyházunk és magyar hazánk szeretetében.

4. Add, Urunk, hogy egyházközségünk családjai Szent Istvánban, Boldog Gizellában és Szent Imrében, az első szent magyar családban lássanak példaképet.

5. És végül engedd, Urunk, hogy az életük virágában elhunyt ifjú testvéreink örök boldogságra jussanak.

Urunk, Jézus Krisztus, kegyelmi ajándékoddal a fiatal keresztény magyarságnak Szent Imre hercegben ragyogó példát adtál. Az ő közbenjárására mentsd meg ifjúságunkat a bűn káprázatától és a szenvedély mámorától, hogy tiszta elmével megismerje az igazságot, és bátor lélekkel kövesse a jót. Krisztus, a mi Urunk által.

forrás: magvető lista 2002

 Szent Imre a szerzetesek között kit egy, kit három, kit négy-öt
csókkal köszöntött. Egyet pedig héttel! Szent Istvánnak, apjának
kérdésére meg is magyarázta. Az, aki több csókot kapott, az tisztább
volt, -mondhatom –  Istennel bensőbb kapcsolatot tartott. Én hány csókot
kapnék?
Családom és a „rámbízott” fiatalok vajon hányat?

Gy E

Szentként élő szülőktől, szent nevelő vezetésével növekedve, tanulva vált szentté szent Imre, a magyar ifjúság védőszentje.